کتاب «بازی‌نامه عملیّات انهدام 2»

 

هم‌زمان با رونمايی از بازی رايانه‌ای سه‌بعدی «عمليّات انهدام 2: نبرد خرّمشهر»، كتاب بازی‌نامه اين بازی رايانه‌ای ارزشی، زيبا و با محتوا نيز به همّت اداره كلّ انتشارات و اطّلاع‌رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران به صورت دو رنگ در 160 صفحه وزيری چاپ و رونمايی گرديد.

اين كتاب علاوه بر متن كامل بازی‌نامه اين بازی كه به طور يقين می‌توان آن را نخستين بازی‌نامه تخصّصی در ايران از جهات مختلف همچون: گيم‌پلی، گفتارهای انسانی (ديالوگ‌ها، مونولوگ‌ها و نريشن‌ها)، ميان‌پرده‌ها، داستان‌پردازی و ... دانست، شامل مستنداتی است كه اين بازی‌نامه بر اساس آن‌ها نگاشته شده است.

از ويژگی‌های بسيار برجسته اين اثر علاوه بر ارائه يک بازی‌نامه تخصّصی، دسته‌بندی‌شده و منطقی محتوای بازی با قابليّت كنش‌ و واكنش درون بازی، آموزش بازی‌نامه‌نويسی به صورت تخصّصی، فرموليزه، بومی و علمی است كه می‌تواند مرجعی كامل برای بازی‌سازان، بازی‌نامه‌نويسان و جشنواره‌های بازی‌نامه‌نويسی باشد.

 

كتاب «بازی‌نامه عمليّات انهدام 2»

 

در ادامه، فهرست اين كتاب ارائه شده است:
سخن ناشر
پيشگفتار
بازی‌نامه‌شناسی

تعريف بازی‌نامه

نقش بازی‌نامه در بازی رايانه‌ای

الف) نقش بازی‌نامه در توليد بازی رايانه‌ای

ب) نقش بازی‌نامه در مصرف بازی رايانه‌ای

نتيجه‌گيری

سير تاريخی بازی‌نامه و بازی‌نامه‌‌نويسی

زمان تهيّه و ميزان پياده‌سازی فنّی بازی‌نامه

بازه توليد و سهم بازی‌نامه از بازی

مرحله اوّل: تهيّه فلوچارت توليد

مرحله دوم: تهيّه سندهای راهبری توليد

جدول زمان‌بندی فرآيند توليد

جدول قيمت مراحل توليد

مرحله سوم: درصدبندی

مرحله چهارم: نسبت‌سنجی با سرمايه و زمان

انواع بازی‌نامه از نظر سطح محتوا

محتوای مفيد

فاقد محتوا

محتوای مضرّ

انواع بازی‌نامه از نظر روايت

روايی / داستانی

غير روايی / غير داستانی

تركيبي از روايی و غير روايی

انواع بازی‌نامه‌های روايی

انواع بازی‌نامه‌های غيرروايی

انواع موضوع‌های قابل‌استفاده برای بازی‌نامه
 روش خلق بازی‌نامه و پشتوانه‌های نويسنده

روش خلق بازی‌نامه

الف) جرقّه‌های ذهنی

ب) بارقه

پ) ايده

ت) طرح

ث) اثر نهايی

ج) پياده‌سازی در قالب بازی‌نامه

پشتوانه‌های ادبی بازی‌نامه‌نويس

شاخص‌های بازی‌نامه روايی

خط اصلی روايت

الف) حادثه محرّک

ب) مشكلات فزاينده

پ) بحران و رفع آن

ت) نقطه اوج

ث) گره‌گشايی

نوع زاويه ديد راوی

اوّل شخص

سوم شخص

شاهد

دانای كل

شخصيّت‌پردازی

الف) انواع شخصيّت‌ها در بازی

سياه / منفی / ضد قهرمان / آنتاگونيست

سفيد / مثبت / قهرمان / پروتاگونيست

خاكستری / ميانه

ب) روش‌های معرّفی و بروز هر شخصيّت

صداها

الف) انواع صداهای قابل‌درج در بازی‌نامه

گفتارهای آدمی

ديالوگ

مونولوگ / تک‌گويی / حديث نفس

نريشن

جلوه‌های ويژه صوتی

جلوه‌ها و حالت‌های صوتی

صداهای كوچک مربوط به محيط يا اشيای بازی

موسيقی

ب) نكات اساسی درباره صداهای مندرج در بازی‌نامه

صحنه‌پردازی

شاخص‌های بازی‌نامه غير روايی

عوامل جذّاب‌كننده بازی‌نامه

پشتوانه‌های تصويری بازی‌نامه‌نويس
قالب بازی‌نامه و اجزای آن

ضرورت شناخت قالب بازی‌نامه

اجزای قالب بازی‌نامه

الف) جلد

نام بازی‌نامه

ب) معرّفی

پ) خلاصه داستان

ت) شناسنامه اثر

ث) معرّفی شخصيّت‌ها

ج) گيم‌پِلِیْژ

اجزای گيم‌پلی

ح) متن اصلی

خ) نقشه‌های دوبعدی مراحل
مفاهيم مطرح در بازی‌نامه‌نويسی

ضرورت آشنايی با مفاهيم بازی‌نامه‌نويسی

مفاهيم و اصطلاحات بازی‌نامه‌نويسی

ميان‌پرده

انواع ميان‌پرده

Pre-Render

Realtime-Render

شخصيّت

انواع شخصيّت از نظر اهمّيّت

اصلی

فرعی

مرحله

صحنه

لوكِيْشِنْ

قاب / فِرِيْم

تِرِيْلِر بازی

فيلم بازی

مكانيک بازی

اندازه‌های نمای دوربين

1. نمای بسيار نزديک

2. نمای نزديک

3. نمای نزديک متوسّط

4. نمای متوسّط

5. نمای دور متوسّط / نمای آمريكايی / نی‌شات

6. نمای تمام قد

7. نمای دور

8. نمای بسيار دور

ارتفاع و زاويه دوربين

زاويه هم‌سطح چشم

زاويه بالا

زاويه پايين

انواع حركت‌های دوربين

تيلت

پَن

دالی

ارابه چرخ‌دار يا ريلی

حركت روی دست فيلم‌بردار

استدی‌كم

كرين

خط فرضی / محور كنش

دِكوپاژ

ميزانسن
بازی‌نامه عمليّات انهدام 2

معرّفی

پديدآورندگان

خلاصة داستان

شناسنامه اثر

معرّفی شخصيّت‌ها

گيم‌پلی بازی

الف) سبک بازی

ب) رابط گرافيكی كاربر

پ) نوع روند بازی

ت) شخصيت بازيكن

ث) هوش مصنوعی و مباحث محيطی

متن اصلی

پيش مرحله

مرحله 1: مظلوميّت در شهر

صحنه 1: خروج از مدرسه

صحنه 2: حركت در شهر

صحنه 3: مشاهده مسجد و كمک‌های مردمی

صحنه 4: بمباران هوايی, پناه‌گيری و جلوه‌های مظلوميّت ملّت

صحنه 5: كمک‌رسانی

صحنه 6: مركز مردمی و منزل دايی رضا

صحنه 7: اعزام

مرحله 2: آموزش در پادگان نظامی

صحنه 1: ورود به پادگان آموزش نظامی

صحنه 2: آموزش اطاعت‌پذيری

صحنه 3: آموزش نظم‌پذيری

صحنه 4: آموزش توانايی‌های جسمی

صحنه 5: آموزش‌های تئوری

صحنه 6: آموزش استفاده از سلاح‌ها

صحنه 7: آموزش شناسايی و هماهنگی با خطوط عقب

صحنه 8: آموزش تخريب و حمل مجروح

مرحله 3: آرامش نخلستان وحشی (مرحله نخست عمليّات بيت‌المقدّس)

صحنه 1: استقرار در ساحل شرقی كارون

صحنه 2: عبور از كارون

صحنه 3: پاكسازی نخلستان

صحنه 4: ورود به بيابان برای رسيدن به جادّه اهواز - خرّمشهر

صحنه 5: خط ريل راه‌آهن و توپخانه دشمن

صحنه 6: ايستگاه حسينيّه, پاتک دشمن و اسارت دشمن

مرحله 4: گم‌شده در بيابان (مرحله دوم عمليّات بيت‌المقدّس)

صحنه 1: هشت كيلومتر در دل دشمن

صحنه 2: مقرّ صحرايی دشمن

صحنه 3: آب‌رسانی به رزمندگان و پادگان نظامی

صحنه 4: گم‌شدن در بيابان و گلوله‌های منوّر

صحنه 5: تقاطع جادّه و نهر, نشان فداكاری و ايثار

صحنه 6: خاكريز كنار كانال آب شور

مرحله 5: شلمچه (مرحله سوم عمليّات بيت‌المقدّس)

صحنه 1: درون چادر صحرايی

صحنه 2: رانندگی با جيپ

صحنه 3: دكل ديدبانی

صحنه 4: كمک به امدادگران

مرحله 6: چند قدم تا دروازه شهر (مرحله چهارم عمليّات بيت‌المقدّس)

صحنه 1: بستری در درمانگاه

صحنه 2: حركت به سوی فرمانده

صحنه 3: حمله به دشمن از پشت

صحنه 4: پيشروی به سوی خرّمشهر

صحنه 5: خونين‌شهر

صحنه 6: شهادت حسين

صحنه 7: مسجد جامع خرّمشهر

فيلم پايانی

نقشه‌های دوبعدی مراحل

نقشه مرحله 1

نقشه مرحله 2

نقشه مرحله 3

نقشه مرحله 4

نقشه مرحله 5

نقشه مرحله 6
تحقيقات ميدانی عمليّات انهدام 2

ويژگی‌های خرّمشهر

ويژگی‌های عمومی

فاصله با اماكن مهم ديگر

آب و هوا

مهم‌ترين منابع اقتصادی

مذهب و زبان

جمعيّت

مكان‌های مهم شهر

الف) اسكله

ب) پل‌ها

پل خرّمشهر

پل ‌نو

پ) رودها

رود كارون

اروندرود

تعداد مراكز موجود در شهر

از پيروزی انقلاب تا جنگ تحميلی

حمله عراق به خرّمشهر

اهداف كلّی دشمن از حمله

اوضاع داخلی ايران در هنگام حمله دشمن

مراحل حمله دشمن به خاک ايران

وضعيّت خرّمشهر از 31 شهريور

دشمن و منطقه

آرايش دشمن

الف) ضلع شرقی

ب) ضلع شمالی

پ) ضلع بزرگ

استعداد كلّی دشمن

موانع فتح خرّمشهر

تصميم بر آزادسازی و مقدّمات آن

علل انتخاب اين منطقه جهت آزادسازی

مهيّاسازی مقدّمات آزادسازی خرّمشهر

طرح عمليّات

الف) اهداف و مأموريّت‌ها

ب) سازمان رزم

پ) طرح مانور

طرح فرماندهان ارتش

طرح فرماندهان سپاه پاسداران

قرارگاه‌های عمليّات

الف) قرارگاه قدس (محور شمالی)

ب) قرارگاه فتح (محور ميانی)

پ) قرارگاه نصر (محور جنوبی)

ت) قرارگاه فجر

عمليّات بيت‌المقدّس

مراحل انجام عمليّات

الف) مرحله اول

شب اوّل

روز اوّل

شب دوم

ب) مرحله دوم

ج) مرحله سوم

د) مرحله چهارم

سرشماری نتايج

منابع

آيات و شعارهای جنگی

آيات قرآن كريم

پيام امام خمينی (رحمه الله) درباره فتح خرّمشهر

سخنان امام خمينی (رحمه الله)
بازی عمليّات انهدام 2

برای تهيّه اين كتاب می‌توانيد با نشر شاهد به شماره تلفن 88829523 - 021 و 66491851 - 021 در تهران و يا فروشگاه‌های نشر شاهد در سراسر كشور مراجعه كنيد. به زودی اين كتاب از طريق همين پايگاه اينترنتی نيز قابل خريد خواهد بود.

در همين‌جا از مسئولين محترم اداره كلّ انتشارات و اطّلاع‌رسانی بنياد شهيد، به ويژه جناب آقای محمّدعلی فقيه كه تهيه‌كنندگی اين بازی‌نامه را بر عهده داشته و كتاب آن را نيز به صورت مناسبی چاپ و عرضه كرده‌اند، تقدير و تشكّر شود.

در این زمینه می‌توانید از محصولات شرکت رسانه‌گستر بنیسی نیز بهره‌مند شوید.

 

بازی رایانه‌ای سه‌بُعدی
«عملیّات انهدام 2: نبرد خرّمشهر»

قیمت:5000 تومان، تخفیف: 25٪

کتاب بازی‌نامه
«عملیّات انهدام 2: نبرد خرّمشهر»

قیمت:5000 تومان، تخفیف: 25٪

بازی رایانه‌ای سه‌بُعدی
«عملیّات انهدام 1: نبرد فاو»

قیمت: 3200 تومان، تخفیف: 25٪

  

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394